НИЙГЭМЛЭГИЙН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

1 А.Амар-Отгон Нийгэмлэгийн тэргүүн, Нисэх загварын спортын F1A, F1C ангилалын тамирчин, Олон улсын хэмжээний мастер.
2 Л.Бямбажав Нийгэмлэгийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга. Нисэх загварын спортын F3 ангилалын тамирчин, Хэт хөнгөн агаарын хөлгийн нисгэгч, Спортын мастер, Улсын шүүгч.
3 Ж.Баттөгс УЗ-ийн гишүүн, Нисэх загварын спортын F1С, F2D ангилалын тамирчин, Олон улсын хэмжээний мастер, Улсын шүүгч.
4 Д.Дашдорж УЗ-ийн гишүүн, Шинэ Зуун Билэг сургуулийн захирал, Идэвхитэй дэмжигч.
5 Ц.Цацралт УЗ-ийн гишүүн, Нисэх загварын спортын F1А, F2 ангилалын тамирчин, Спортын мастер, МИАТ  агаарын хөлгийн инженер.
6 С.Бат-Итгэл УЗ-ийн гишүүн, Нисэх загварын спортын F1С ангилалын тамирчин, Спортын мастер, Архитектор.
7 Д.Билигзаяа УЗ-ийн гишүүн, Нисэх загварын спортын F2B ангиллын тамирчин, Спортын мастер, Улсын шүүгч.